Poloniae

Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam.

Oświadczenie w sprawie ostatniego Prezydenta RP

OŚWIADCZENIE

W związku z coraz powszechniej używanym terminem Okupacja Polski niniejszym oświadczamy: iż określenie to jest jak najbardziej właściwe mając na uwadze nie tylko okoliczności śmierci ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego ale sytuację formalno- prawną sprawowania władzy w Polsce na podstawie Konstytucji stworzonej przez okupantów Polski i Polaków dla ich ludobójczych celów.

OSTATNIM KONSTYTUCYJNYM PREZYDENTEM II RZECZYPOSPOLITEJ nie był Władysław Raczkiewicz lecz generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski zamordowany na terytorium wrogiego państwa w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. 25 września 1939 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki wyznaczył go na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju – zgodnie z art. 24. Konstytucji tzw. Kwietniowej, która obowiązuje Polaków do dnia dzisiejszego od 24 kwietnia 1935 roku.

Konstytucja Kwietniowa wymagała ogłoszenia Aktu Nominacyjnego w gazecie rządowej na terytorium Polski bez którego nie był on prawomocny. W drukarni Wincentego Bystrzanowskiego na bulwarze Faubourg – Poissonnière w Paryżu we Francji złożono pierwszy na obczyźnie numer „Monitora Polskiego”.

W obecności licznie zgromadzonych w ambasadzie osobistości w tym samego generała B. Wieniawy-Długoszewskiego odczytano arkusze jednostronnie odbitego Aktu Nominującego generała na Prezydenta Rzeczpospolitej spełniając tym samy wymóg konstytucyjny.

Zatem po tych czynnościach decyzja Prezydenta Ignacego Mościckiego ogłoszona na terenie Rzeczpospolitej otrzymała moc prawną.

Ryszard Kaczorowski, ani Julian Nowina-Sokolnicki nie byli prawnie ogłoszonymi następcami ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej jakim był Bolesław Wieniawa-Długoszewski.

Ciągłość urzędu Prezydenta II Rzeczypospolitej zakończyła się na Bolesławie Wieniawie-Długoszewskim.

Po ogłoszeniu Prezydentem RP generała Wieniawy – Długoszewskiego junta wojskowa za sprawą domu Rothschildów przejęła władzę nad zasobami złota oraz rezerwami finansowymi Polski i Polaków wyznaczając na swoją siedzibę jeden z pałaców w/w rodziny i de facto od dnia 29 września 1939 roku sprawuje formalną władzę w Polsce delegując swoich podwładnych do sprawowania władzy w Polsce.

Pałac Rothschild´dów usytuowany jest przy Kensington Palace Garden 18-19 gdzie znajdowała się siedziba żydowskiej junty wojskowej tj. rzekome Prezydium Rady Ministrów od 1942 roku.   Sztab Naczelnika Junty i jego kwatera znajdowała się w Hotelu Rubens przy Buckinghan Palace Road 39 również w Londynie.

Gen. Władysław Sikorski mieszkał tu do tragicznego zamachu na niego pozorując katastrofę samolotu w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Judeo-sataniści pochowali go w podkoszulku jak na to zasłużył. Dom Rothschildów wyznaczył żyda wykształconego dzięki finansowemu wsparciu rodzinie Zamoyskich niejakiego Hieronima Retingera, który sprawował de facto nadzór właścicielski nad wojskową juntą.

Legalny Prezydent Polski i Polaków Generał Bolesław Wieniawa-Długoszewski nigdy nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii. Po klęsce Francji udał się do Portugalii, a z Portugalii do USA gdzie został zamordowany 01 lipca 1942 roku w sposób haniebny poprzez wyrzucenie z tarasu budynku wielopiętrowego w Nowym Jorku w którym rezydował przy ulicy Riverside Drive 3.

Przyczyną zamordowania legalnego Prezydenta RP była odmowa przyjęcia przez niego funkcji posła na Kubie. Funkcję tę wyznaczyła mu żydowska junta wojskowa z siedzibą w Londynie w marcu 1942.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, 25 Kwietnia 2017 roku.

Publicités

Oświadczenie w sprawie Jana Zbigniewa Potockiego

OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze liczne zapytania środowisk Polaków Słowian niniejszym oświadczamy co następuje.

Jan Zbigniew Potocki nigdy nie był w przeszłości członkiem Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce. Jednocześnie informujemy, że Jan Zbigniew Potocki nigdy nie wspierał działalności Naszego Stowarzyszenia.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku.

Oświadczenie w sprawie rodziny Radziwiłłów

OŚWIADCZENIE

Konstanty Mikołaj Radziwiłł aktualny minister zdrowia oraz Anna Maria Radziwiłł była wiceminister edukacji narodowej nie byli członkami Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Władze Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce nigdy nie kontaktowały się oraz nie proponowały komukolwiek z rodziny Radziwiłłów członkostwa w Stowarzyszeniu lub współpracy z nami z powodów historyczno-genetycznych.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce

Warszawa, 11 listopada 2016 roku.

Światowe Dni Młodzieży w Polsce 2016

Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce na ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – AD 2016 , POLSKA

W lipcu 2016 roku, w szczególnym czasie przybyliście do Polski

z intencjami dumnego ukazania ŚWIATU dziejów i dorobku

kultury chrześcijańskiej, której początek dało święte życie i

odkupieńcza ŚMIERĆ KRZYŻOWA –SYNA BOŻEGO , JEZUSA

CHRYSTUSA. 1050 lat temu PLEMIONA LACHÓW prowadzone

przez księcia MIESZKA I kierując się nauką Jezusa Chrystusa, przystąpiły do CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WSPÓLNOTY DUCHOWEJ poprzez Sakrament Chrztu Świętego wskazując tym samym SYMBOLIKĘ KRZYŻA jako przewodniego znaku świętości i moralności. Tak oto późniejszy NARÓD POLSKI – wolny od konsekwencji niewolnictwa pogaństwa i barbarzyństwa już ponad 1050 lat podąża drogą swojej historii – z KRZYŻEM, a tym samym KRZYŻ ŚWITĘY podąża wraz z POLSKIM NARODEM, tworząc niezapomnianą i niezaprzeczalną synergię CYWILIZACYJNĄ DOBRA, do której dumnie i świadomie należymy jako Wspólnota. Dzieje Polskiego Narodu osadzonego historycznie nad Wisłą przepojone są niełatwymi czynami, które poprzez ducha chrześcijaństwa wskazują Światu swoisty porządek i pokoleniowy ład tworzony przez etykę DEKALOGU I KRZYŻA ŚWIĘTEGO. W dziejach ,krakowska epoka charakteryzuje się wielkim rozkwitem państwa , struktur i społeczeństwa opierającego swoją potęgę o dumę o ,kulturę, pozytywny ład i ethos chrześcijaństwa. Znaczące rody w swoich herbach umieszczały symbole i znaki KRZYŻA – według których można było odczytać wkład historyczny w rozwój i obronę chrześcijaństwa. W dramatycznie trudnych czasach duch RYCERSTWA POLSKIEGO odniósł się sprawczo do cywilizacyjnych problemów dziejowych Europy i Świata. Król Polski JAN III Sobieski idąc droga chrześcijaństwa , a wspomagany sojuszami i myślą strategii cywilizowanej Europy obronił pod Wiedniem stary kontynent przed zalewem barbarzyńskich form obyczaju wywodzącego się wprost z agresywnych zasad cywilizacji muzułmańskiej. Twórca STOŁECZNOŚCI POLSKIEJ -Król ZYGMUNT III WAZA/ SNOPEK/ został uwieczniony przez pokolenia szczególnym pomnikiem, na wysokiej kolumnie Placu Zamkowego. Przez to obwieszcza Światu rolę i znaczenie symboliki władzy z wizerunkiem KRZYŻA i symbolem sprawiedliwego MIECZA. Podobny cywilizacyjny charakter zachowawczy związany wraz z duchowością Narodu, z postawami chrześcijańskiej determinacji przejawiali Polacy podczas 123 LAT ZABORÓW, które w intencyjny sposób wykreślały państwo polskie z europejskiej mapy narodów. W krzyżu i modlitwie Naród Polski wciąż dostrzegał swoje nadzieje i aspiracje dziejowe. Wyrażały to sprawczo kolejne powstania narodowe. /1831. 1863/ Dalekosiężne cele PRO PATRIA realizowano z zapałem po zakończeniu I Wojny Światowej. W tych zmaganiach zawsze dla Narodu odniesieniem duchowym była Ikona Częstochowska MATKI BOSKIEJ i duch częstochowskiego sanktuarium. Podobnie w duchu zasad chrześcijańskich, poprzez Symbolikę Krzyża /niesionego przez księdza SKOPUPKĘ / Naród Polski czynem zbrojnym bronił zasad swojej suwerenności, także stanął w interesie cywilizowanego charakteru Europy, a może i Świata, podczas BITWY WARSZAWSKIEJ -1920 roku .Kolejne zbrodnie zrodziła II WOJNA ŚWIATOWA. Epoka oznaczona jest milionami istnień ludzkich, których pamięć zawiera się wymownie w symbolice KRZYŻY -czyli znaków, relikwii, połączonych równocześnie z pamięcią o OFIARACH I ZNISZCZENIACH wywołanych przemocą imperialną politycznych zbrodni. Na cmentarzach polskich, także w miejscach zaplanowanych zbrodni, również w chwalebnych miejscach walk -na całym Świecie, stoją w zadumie świętości KRZYŻE PAMIĘCI, jako te znaki i świadectwa o ofiarach, składanych z danin życia i krwi , które swoją wymową naznaczają polskie dzieje, polski charakter z polskim i niezbywalnym umiłowaniem wolności. Te znamiona – to jedna wielka Historia Narodu Polskiego gdzie jest właściwe miejsce dla BÓGA –HONORU –bo taką jest OJCZYZNA, która KRZYŻAMI SIĘ MIERZY ! Widać tu jak wiele razy symbolika oraz przesłanie KRZYŻA wpisało się w ciąg walki i działań Narodu Polskiego o demokratyczny i suwerenny ład w Polsce, Europie i na Świecie. -W szczególności czasie II Wojnie Światowej! Wywodzący się z Narodu Polskiego Papież Polak Święty JAN PAWEŁ II w swoich wypowiedziach wskazywał nam Krzyż jako znak i symbol wielkości przewodniej dla całego Narodu Polskiego.. mówił : … KRZYŻ I ORZEŁ / symbol polski/ zawsze znaczył to samo –naszą polską wiarę w słuszność obranej drogi . Współcześnie poprzez symbolikę KRZYŻA ŚWIĘTEGO, ORŁA I BIAŁOCZERWONEJ wyrażają Polacy nadal swój imperatyw, swoje paradygmaty istnienia, a i aksjologię tożsamościową bytu Narodu Polskiego. Pamiętać należy , że największy pisarz polski ADAM MICKIEWICZ dotknięty losem popowstaniowego emigranta politycznego, w Paryżu, pozostawił Narodowi –przesłanie …” TYLKO POD KRZYŻEM TYLKO POD TYM ZNAKIEM POLSKA JEST POLSKĄ A POLAK POLAKIEM ”. Łańcuch dziejowy potwierdza dogłębnie te prawdy odbite historycznie na dziejach Narodu Polskiego! – Chcemy być Polakami i chcemy mieć nadal obowiązki polskie ! MAGISTRA VITA E HISTORIA

Stojący u wezgłowia ojczyźnianej sprawy – Papież Polak wskrzeszając Rzeczpospolitą słowami wypowiedzianymi przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a była to epoka rodzących się nadziei lat dziewięćdziesiątych, końca stulecia , przewidując skutki destruktywne działających różnych WRAŻYCH MOCY, podczas swojej pielgrzymki do Ojczystej Ziemi, w Zakopanem zwrócił się do swojego Kościoła, Narodu , Społeczeństwa z przekazem słów działania – Ojciec Święty mówił : „BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU.” Ten to właśnie wspominany Krzyż był i jest nadal widoczny ze szczytu Giewontu. Postawili Go Polacy na przełomie X I X i XX wieku jako zaranie przyszłej Polski. Ten symbol będąc nadal wyraziście widoczny z Krzeptówek – z sanktuarium wdzięczności postawionym za ocalenie życia Papieża Polaka –Jana Pawła II, nosi znamiona dumnego przetrwania. i bytu Polski. W miarę jak rośnie sprawa KRZYŻA i NARODU –to w NIECHORZU, współczesne pokolenie, na skraju Morza Bałtyckiego postawiło również swój podobnie intencyjny KRZYŻ, by tym samym polską treścią wypełniły się słowa Jana Pawła II. By w Ojczyźnie Papieża , znak i symbol KRZYŻA był broniony zawsze, przez Naród i Społeczeństwo, od Giewontu do Bałtyku ! -SIGNUM THEMPORIS !

Krakowskie Przedmieście jako SIGNUM THEMPORIS XXI WIEKU. -Na Krakowskim Przedmieściu są symbole, w szczególności po tragedii smoleńskiej 2010 roku ! To, że KRZYŻ jako symbol, a tym samym jako znamię polskości wpisał się głęboko i dosadnie w XXI wieku w filozofię bytu narodowego, -dziś szeroko potwierdzają postawy narodowe okazywane szeroko po 10 kwietnia 2010 roku, także w znacząco różnych miejscach Polski i Świata. Był y to ważne symbole znaczeniowe , bo w tym czasie upływała bowiem 70 Rocznica zbrodni ludobójstwa jakiego dopuszczono się na Polakach w obozach sowieckich, na jeńcach II wojny światowej. Szacunkowo zamordowano strzałem w tył głowy –bez procesów i wyroków blisko 25 tysięcy Obrońców Ojczyzny. Właśnie 70 lat po tragedii katyńskiej uległ rozbiciu z niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach polski samolot TU 154 M z 96 pasażerami , którzy jako Delegacja Polska udawali się na uroczyste obchody -dziejowej 70 Rocznicy Zbrodni Katynia. Dodać należy, że w tym zdarzeniu były też znamiona współczesnej państwowości: zginęli dwaj PREZYDENCI RZECZYPOSPOLITEJ – PAN RYSZARD KACZOROWSKI I PAN LECH KACZYŃSKI, wraz z Polską Delegacją na obchody 70 Rocznicy Zbrodni Katynia. Te fakty o znaczeniu historycznym wywołały wstrząs narodowy i głęboki stres moralny. Pod wpływem zaistniałych zdarzeń – 15 kwietnia, MŁODZIEŻ POLSKA – HARCERZE z intencją PAMIĘCI, NADZIEI I PRAWDY, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego postawili SYMBOL I ZNAK KRZYŻA, który później Naród nazwał KRZYŻEM SMOLEŃSKIM. Młodzi Polacy kierując się głębią doświadczeń dziejowych – POSTAWILI KRZYŻ, ZNAK WIARY I PAMIĘCI, czyli symbole polskich walorów tożsamościowych.

Tu z historycznych obowiązków należy dodać ,ze był to zbiorowy CZYN OBYWATELSKICH RACJI Z DONACJĄ, OBYWATELA PRAWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY , WIELMOŻNEGO PT. PANA MIECZYSŁAWA W…O.

Niebawem, Wraże Moce, zagrzebane w politycznych intrygach, przed którymi przestrzegał Ojciec Święty, Papież Polak -podjęły walkę w celu usunięcia z narodowej tożsamości nowego symbolu –czyli: PIERWSZEGO NARODOWEGO POMNIKA PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. – Te nikczemności wywołały w konsekwencji naturalny bunt moralny i protest społeczny o głębszym charakterze społecznym i narodowym.. W duchu sprzeciwu zrodziła się podmiotowa grupa OBROŃCÓW KRZYŻA, za którą stały przyszłe obywatelskie postawy, a które swoimi działaniami, poprzez demokratyczne wybory nawet zmieniły polityczne oblicze Polski.

W krytycznym dniu 3 sierpnia, w sposób nadzwyczajny OBRONIONO PRZED HAŃBĄ I DEPORTACJĄ KRZYŻ SMOLEŃSKI STANOWIĄCY POMNIK -SYMBOL NARODOWEJ PAMIĘCI.

I ponownie przywołuje się stara maksymę dziejów : MAGISTRA VITA E HISTORIA aby przybliżyć czas zaborów i okupacji. Poprzez usuniecie publiczne Krzyża zamierzano Polskę – Naród od wieków zatopiony w chrześcijaństwie zepchnąć na margines kultury! Systematycznie wprowadzić na grunt poprawności politycznej w XXI wieku do nihilistycznych ośrodków masońskich i centrów propagandy w Unii Europejskiej i za tym dodawać pierwiastki niszczące kręgosłup chrześcijaństwa w Polsce. Usuwając intencyjnie KRZYŻ zamierzano przesunąć istotę wiary w kierunku synkretyzmu wiary,/dualizmu, Kabały Pojęć , idei i form niezgodnych z doktrynami chrześcijaństwa/ a za tym podążać w kierunku -MOZAIZMU, aż do zamętu duchowego./ Vide państwa i społeczeństwa pogrążone w nieładzie znamion pojęć i wojen z cechami hybrydowego terroryzmu/ Poprzez to -zasady wiary zamierzano przesuwać podmiotowo i przedmiotowo –zasady w kierunku tolerancji dla agresywnych obyczajów nadchodzącego muzułmanizmu połączonego z terroryzmem, w stosunku do wiekowych sił CHRZEŚCIJAŃSTWA I ZNAKU KRZYŻA na którym przecież DLA NAS zrodziło się DOBRO ODKUPIENIA ŚWIATA. Próbowano tym rozmydlić KOŚCIÓŁ, DOGMAT WIARY W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO WYRAŻANEGO poprzez TRZY OSOBY -TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTRZĄ.. /Boga Ojca, Syna Bożego , Ducha Świętego/

Za przykładem WYDAWNICTWA APOLSTOLSTWA MODLITWY KRAKÓW , ULICA KOPERNIKA26 1977 strona 48/ 49 – odwołujemy się do słów: MODLITWA WIERZĘ W BOGA.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią; zstąpił do piekieł ; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi na prawicy BOGA OJCA wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół Powszechny; świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. AMEN.

Podczas SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO WRAZ Z WODĄ ŚWIĘCONĄ OTRZYMUJEMY NA CZOŁO OD KAPŁANA ZNAK KRZYŻA, A ZA TYM PADAJĄ PYTANIA: WIERZYCIE … ? -MY ODPOWADAMYI : WIERZYMY! Współczesny poeta liturgii kościelnej J . E BP. ZAWITKOWSKI, przy każdej stosownej patriotycznej okazji pyta: czy Wy jeszcze wierzycie, tłum Wiernych odpowiada; … WIERZYMY ! Widać z tego, że w Polsce po 1050 latach, nawet SZATAN nie dokona antychrześcijańskiej rewolucji mentalno-duchowej !

Jak zawsze, PIĘKNE, ODDANE , UDUCHOWIONE DO GŁĘBI- , WSPIERANE PRZEZ TŁUMY, KOBIETY POLSKIE, INSTYNKTEM SAMOZACHOWAWCZYM, 3 SIERPNIA 2010 ROKU -OBRONIŁY ISTOTĘ BYTU KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO, A PRZEZ TO USTRZEGŁY CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ OD DUCHOWEGO FERMENTU SYNKRETYZMU WIARY, ZA KTÓRYM PODĄŻAŁYBY OBCE INTERESY DESTABILIZUJĄCE RZECZYWISTOŚĆ, OPIERAJĄCĄ SIĘ O RELATYWIZM, WYRAŻANYCH -SEKWENCJI JAWNYCH I POGARDLIWYCH WOBEC ISTOTY CHRZEŚCIJAŃSTWA, W POLSCE. PRZY TYM GODZĄCE TEŻ BOLEŚNIE W WARTOŚCI, KTÓRE PRZEZ WIEKI POLSKĘ STANOWIŁY, I NADAL STANOWIĄ.

Z DOŚWIADCZEŃ ŚWIATOWYCH WYNIKA ,ŻE AKTY WROGOŚCI, MIĘDZY INNYMI SPECJALNIE PRZYGOTOWYWANE , TWORZĄ GRUNT DLA AGRESYWNIE EMIGRUJĄCEGO TERRORYZMU UBRANEGO W RÓŻNE POSTACI RELIGIJNYCH FORM KULTURY I SZARIATU / TU PRZYKŁAD NIEUDANEGO DO GŁĘBI EUROPEJSKIEGO PROCESU MULTI KULTI / oraz innych podobnych działań, które są nieszczęściem dla nowych norm, zasad i systemów politycznych, a pożywką dla NOWEJ FALI ŚWIĘTEJ OBŁUDY. –PÓŹNIEJ, PRZY OKAZJI WSPOMNIANEGO JUŻ POJĘCIA OBŁUDY. KOBIETOM TYM, KTÓRE DZIELNIE OBRONIŁY KRZYŻ -PROPONOWANO , ABY W KONTYNUACJI TEGO DZIEŁA ZBIERAŁY SIĘ GROMADNIE NA SKRZYŻOWANIACH WARSZAWSKICH ULIC I WYRAŻAŁY PUBLICZNIE SWOJE NASTROJE. PROPOZYCJE NIE ZDAŁY EGZAMINU, BO METODYKA BYŁA ZNANA , ALE NIE POCHODZIŁA OD IDEII OBRONY KRZYŻA, ALE OD INNYCH PROFESJI OBYCZAJOWYCH..

Wynosząc KRZYŻ z Krakowskiego Przedmieścia zamierzano ugodzić W SERCE dobrze osadzonej i pielęgnowanej przez wieki PAMIĘCI NARODOWEJ, by oderwać Polskę i Polaków od historii i własnej tożsamości –w pierwszej kolejności zmazując tym istotę faktów – Z PAMIĘCIĄ O KATYNIU –włącznie ORAZ POCHODNYMI TEGO PROCESU PROWADZĄCYMI PRZEZ KATASTROFĘ SMOLEŃSKĄ -.2010 ROKU.

-GDYBY NIE POSTAĆ SYMBOLU KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO Z JEGO MISTERIUM LUDYMENTALNYCH PRZESŁAŃ KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA -DZIŚ BYLIBYŚMY W INNYM MIEJSCU FAKTOGRAFII, BYLIBYŚMY W INNYM I TO W MAŁO ROZUMIANYM MIEJSCU POLSKIEJ HISTORII . WIELE FAKTÓW I CZYNÓW NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU UWAŻA SIĘ ZA CZYNY ZE ZNAMIONACH CUDU POLITYCZNO-SPOŁECZNEGO.

MAGISWTRA VITA E HISTORIA !

Mylą się Ci, którzy usiłują zepchnąć na boczny tor polskie problemy KATYNIA, a w tym historyczne i bardzo szeroko rozłożone konsekwencje faktów , które powstały po 10 KWIETNIA 2010 ROKU i przechodzą poprzez smoleńskie lotnisko.

Z uwagi na powyższe ,warto dziś spojrzeć z wiarą na dary historii –także w sposób sprawczy i opatrznościowy otworzyć oczy na problemy wokół Narodu Polskiego. !

Stojąc bliżej faktów, przy podjętych problemach, pojmujemy już znaczne więcej!

Mie można jednak pojąć bezsensów działania bez zrozumiałej frustracji ze jakość faktów ,a w tym , że to ks. Rafał Markowski –absolwent płockiego Seminarium Duchownego, później Kuria Warszawska, Rzecznik Prasowy Kurii Warszawskiej, były dydaktyk Seminarium, były Dyrektor Radia” Józef”, współautor nacisku moralnego i haniebnego porozumienia z grupą harcerzy – tuż przed 3 sierpnia 2010 roku, nakłaniał Wielebnego, bardzo zasłużonego dla Kościoła i Narodu –ks. Stanisława Małkowskiego do działań sprawczych w celu wyniesienia/ każdą metodą / HARCERSKIEGO KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO, z dziedzińca Pałacu Prezydenckiego. Są szokujące działania w które wplątano Harcerzy różnych grup wiekowych, działaczy społeczno-katolickich, kler warszawski wraz ze środkami masowego przekazu. Podkręcono przy tym do granic możliwości agresję niekorzystnej wymowy i przekazu publicznego zdarzeń z Krakowskiego Przedmieścia. Po godzinie 13 00, dnia 3 sierpnia 2010 roku przed wygrodzonym Pałacem Prezydenckim pojawiła się Grupa Ekspedycyjna złożona z kilku księży warszawskiej Diecezji w towarzystwie oddanych sobie różnych asystentów haniebnej sprawy/ ZOMO + HOMO+ ROMO oraz innych wątpliwych aktywów/ których w marszu szturmowym na SYMBOL KRZYŻA przewodził ksiądz, operator Ekspedycji Krzyżowej –Rafał Markowski./osadzony w układach i rodzinie PERFEKTU , PATRYCJI M i INNYCH – podobnych. Do środka wypreparowanych zdarzeń krakowskiego wpuszczono też księdza Stanisława Małkowskiego od którego oczekiwano, domagano się działań zmierzających do początku akcji pacyfikacyjnej wobec chrześcijańskich postaw Ludu Bożego, a oddanego – NARODOWI – HISTORII- KRZYŻOWI I POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI. Charakterystycznym dla siebie krokiem, Kapłan Zaufania Publicznego -ks. Stanisław doszedł do grupy z megafonem nagłaśniającym i wbrew oczekiwaniom nikczemników wydał publicznie zebranemu tłumowi, donośnym zrozumiałym głosem –POLECENIE PAPIESKIE : BROŃCIE KRZYŻA! BROŃCIE KRZYŻA! BROŃCIE KRZYŻA!

I STAŁO SIĘ !! ! / PO TRZYKROĆ POWIEDZIAŁ NAM, CO MAMY ROBIĆ/

Te słowa zamieniły się w czyny, załatwiły historycznie istotę sierpniowego zdarzenia. KRZYŻ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU ZOSTAŁ OBRONIONY ZGODNIE Z INTENCJAMI POLAKA PAPIEŻA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. –Tworzyło się przy tym w społeczeństwie poczucie godnej wartości SPRAWCZEJ ORAZ GŁĘBOKIEJ DUMY NARODOWQEJ !

NATOMIAST, PAMIĘTAMY : swój wkład w destabilizację wiary Polaków, wbrew zasadom Kościoła Powszechnego, włożył jako specyficzne działanie – inspirator, organizator, haniebny wykonawca walki z wiekowym symbolem Kościoła Katolickiego –kapłan użyty do walki z intencjami Krzyża, ks. Rafał Markowski.- Później przedstawiany etosowo przez „ RZEPĘ” jako ‘KSIĄDZ DO SPECJALNYCH PORUCZEŃ. -Za kwalifikowaną dywersję został wyniesiony do godności biskupa diecezjalnego, a następnie drogą RZYMSKIEGO AWANSU do godności w urzędzie Episkopatu Polski jako specjalista ds. spraw EKUMENIZMU. -Gdyby było więcej przypadków Krzyża Smoleńskiego, to byłoby znacznie więcej POSTACI TYCH EKSCELENCJI ,wzbudzających swoją postawą radość u zapiekłych wrogów Polski.

Kiedyś takie postawy nazywano TARGOWICĄ !!! MAGISTRA VITA E HISTORIA!

– 3 sierpień w Warszawie stał się , za tym -PIERWSZYM GROMADNIE DECYZYJNYM ŚWIĘTEM WYNOSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO / KRZYŻ SMOLEŃSKI BYŁ JUŻ POŚWIĘCONY PRZEZ KS. MAŁKOWSKIEGO/ Z WAŻNEGO MIEJSCA PUBLICZNEGO .

TO NOWEJ JAKOŚCI ŚWIĘTO SAMOISTNIE WYKREOWANO W WYNIKU ZMOWY -WSPÓŁPRACY KURII WARSZAWSKIEJ I WŁADZ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW. MÓWIĄ TEŻ ŻE NA ZASADZIE PRZEPISÓW KONKORDATU I PRZY POMOCY NIEPRZYJAZNYCH SIŁ WOBEC DUCHA I POLSKICH ŚRODOWISK TOŻSAMOŚCIOWYCH..

DZIEŃ 3 SIEWRPNIA JEST FAKTEM HISTORII I TAK TO POZOSTANIE JUŻ DLA CYWILIZACJI, ZE WSZYSTKIMI OKOLICZNOŚCIAMI TEGO WYDARZENIA! – I W RÓŻNYM KONTEKŚCIE ZNACZENIOWYM !

Czy 3 sierpień 2010 jako Pierwsze Diecezjalne Święto Wynoszenia Krzyża Świętego stanie się sprawczym faktem kościelnym dla PT. nierozumnych Księży Kościoła w zmowie z urzędami – NARÓD PAMIĘTA I ODPOWIADA DALEJ WYZWANIAMI MODLITEWNYMI KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA ? .

MAGISTRA VITA E HISTORIA! SIGNUM THEMPORIS KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA !

Za tym więc – nie bez podmiotowych racji, społeczeństwo podąża nadal w tych sprawach, z różnymi intencjami.

Są różne przykłady. W Pałacu Prezydenckim doniośle zapala się obyczajnie lampki MENORY., a przy tym też z 9 na 10 grudnia w Seminarium Warszawskim, z powodów religijnych, demonstracyjnie w oknach wystawia się wizerunki wspomnianej już MENORY, wraz z figurkami Matki Boskiej jako nieuzasadnione doktrynalne zdarzenie bo są to -przeciwstawne sobie symbole dogmatu z różnych doktryn wiary. .

Czy to jest juz- materialny znak Nowego Ekumenizmu? – Instrumentalny przejaw interesów finansowych ponad wiarą -i to kosztem sumienia, tym bardziej, że obiecanego KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO –wotywnego , z rangą ZNAMION HISTORII -jako śladu Pamięci o 96 Ofiarach Katastrofy Smoleńskiej –NADAL BRAK!.

– Na to wygląda, że dzieje się to zgodnie z intencja i misją bliskich JEGO EKSCELENCJI Ks. Bp Rafała Markowskiego ?. A kto wie czy nie i INNYCH SIŁ zaangażowanych w istotę gruntowania tych spraw ? Pojawiają się niebezpieczne i kwalifikowane, instrumentalne działania jako bezpieczniki klimatu i nastroju, a zmierzające do usuwania każdej symboliki Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia. Aktywne po stronie opiekuńczego BOR-u jak i innych związanych węzłami po stronie władz samorządowych Warszawy. Szczególnie w każdy 10 dzień miesiąca, lub w znaczące święto państwowe./ Ta wyjątkową aktywność połączona jest jednocześnie ze swoistą arogancją odwetową, Ten brak zrozumienia głębi sprawy wykazuje postać publiczna oznaczona numerem trzynastym na ostatniej poselskiej liście wyborczej PIS/ – Tym samym widać ,ze można być w Polsce jak i jednocześnie obok Polski!/ -A Ojciec Święty- Papież Polak Święty Jan Paweł II w Zakopanem nawoływał wszystkich i mówił : …” BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU. Mówił także te słowa do Studentów szacownego USKW i KUL, do kapelanów – w tym do ks. Lutra, do nieżyczliwych narodowi – Ks.. Proboszczy ze szczególnym uwzględnieniem tematycznym ks. Siekierskiego z kościoła pw. Św. Anny oraz działającego, nadzorczo ks. Bartolda z Katedry Warszawskiej –szczególnie odpowiedzialnego za dzień 10/11 XI 2010 ROK, kiedy chyłkiem w hańbiących okolicznościach wynoszono w nocy HARCERSKI KRZYŻ SMOLEŃSKI z Kaplicy Prezydenckiej – do kościoła pw. Św. Anny, by tam – w ostateczności, i przy okazji Tragedii Smoleńskiej rozpocząć intencyjne profanowanie Sakrum Narodu i Kościoła, czynami urągliwymi dla całej połaci narodowych wartości –czyli etosu i czynu zbrojnego pozostawionego przez Naród – KOŚCIOŁOWI, jako dziedziczna PAMIĘCI o zbrojnym dziele Ułanów Polskich. Mowa tu o likwidacji kompleksu pamięci narodowej Kaplicy Loretańskiej /TABLICE MEMORATYWNE POŚWIĘCONE ARTYLERII KONNEJI II RP../

.,Przy tych okazjach, stwierdzono publicznie-jakoby usunięcie tabliczki znamionowej z Krzyża Smoleńskiego było argumentem pożądanego ładu i czynu , bo jakoby na Krzyż Smoleński zostały naniesione nieodpowiedzialnie i nieprzyzwoite słowa /Jakie i przez kogo – nie wiadomo! /. Ale fakty mówią o tym, ze napisano tam tylko-nazwiska i triadę ojczyźnianą : BÓG – HONOR – OJCZYZNA!

KRZYŻ SMOLEŃSKI + TABLICZKA ZNAMIONOWA –TO MATERIALNA I PRAWNA WARTOŚ., STANOWI WŁASNOŚĆ PANA MIECZYSŁAWA W…. I HARCERZY, KTÓRZY WSPÓLNYM DZIAŁANIEM NARODOWEGO CZYNU- DNIA 15 KWIETNIA 2010 ROKU , NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ URZĄD PREZYDENMTA POLSKI – Z INTENCĄI NARODU POLSKIEGO, POSTAWILI PROSTY DREWNIANY KRZYŻ JAKO SYMBOL NIEZBYWALNEGO PRAWA DO KONTYNUOWANIA SWOJEJ POLSKOŚCI; ZA PRZYCZYNĄ PIERWSZEGO NARODOWEGO POMNIKA PAMIĘCI DLA 96 OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ – BĘDĄCEJ TU TAKŻE TRADYCJĄ KONTYNUACJI PAMIĘCI O „ZBRODNIACH KATYNIA -1940 ROKU !”

W tej chwili sprawa Krzyża Smoleńskiego raczej utwierdza przeciwników. Pomimo, że są już obiektywne warunki, funkcjonuje paradoks sprawy, bo dla innych jest to nadal ważna i wroga IDEA przejmowania zespołu wartości Krakowskiego Przedmieścia !

Nadal prawdą jest, że Przed Pałacem Prezydenckim jest brak obiecanego Krzyża Smoleńskiego, pomimo, że z historycznych racji stał się ON przyczynkiem upadku WIELU POSTACI i za tym tworzenia się KARIER, wraz z biegiem historii.

Paradoks złośliwych racji polega na tym ,ze oddani sprawie Krzyża Smoleńskiego, są lekceważeni, spychani w cień, na wrogi margines sprawy, a w to miejsce gratyfikuje się inne argumenty propagandy z pogranicza wzorców REBELII SPRAW POLSKICH. Jako wzorzec funkcjonuje tu nadal przemożny zakres spraw lansowanych brutalnie przez PARTJĘ ŚWIŃSKIEGO RYJA. Czas wskazuje: jedno się skończyło, czas zacząć nowe, w imię PRAWDY I WARTOŚCI OJCZYZNY!

Należy przy tym konsekwentnie pamiętać, że IDEOLOG PRZYWÓDA ZAMETÓW KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA- LIDER PARTII ŚWIŃSKIEGO RYJA WINIEN BYĆ ROZLICZONY -SZCZEGÓLNIE, BO ZOSTAŁ ON WYKSZTAŁCONY NA KATOLICKIEJ UCZELNI, ZA ŚRODKI POCHODZĄCE OD DOBRYCH LUDZI KOŚCIOŁA, -CZĘSTO SKŁADANYCH OFIARNIE JAKO TZW „WDOWIE GROSZE”.

Trzeba przy tym sięgnąć do źródła, przypomnieć fakty o znaczeniu pragmatycznym , i o randze historii zaistniej wokół Krzyża Smoleńskiego, a wyrażonej werbalnie, bo zapisanej specyficzną treścią na owej wspomnianej już tabliczce znamieniowej , którą pozostawili po sobie Polscy Harcerze- przemawiając do Narodu. Oto ten zapis:

TEN KRZYŻ TO APEL, HARCEREK I HARCERZY DO WŁADZ I SPOŁECZEŃSTWA O ZBUDOWANIE TUTAJ POMNIKA W HOŁDZIE TRAGICZNIE ZMARŁYM 10 04 2010 ROKU W DRODZE DO KATYNIA ORAZ DLA UPAMIĘTNIENIA DNI ŻAŁOBY NARODOWEJ KTÓRA ZJEDNOCZYŁA NAS PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI POLSCE I BLIŹNIM.” MAGISTRA VITA E HISTORIA! SIGNUM THEMPORIS A.D 2010 KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA!

VIDE wydanie „NA TROPACH WIARY ”Ks. .Jerzy Czarnota Suszec 2015 str.132, ISBN 978-83-63999-10-0

Dla innej wygody i walki osobistej wdraża się też różne insynuacje, na podstawie których za OBŁĄKANYCH należy pojmować tych, co domagają się i oczekują HONOROWEGO POWROTU KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO PRZED PAŁAC PREZYDENCKI WRAZ Z PIERWOTNYMI INTENCJAMI –CZYLI : JAKO PIERWSZEGO NARODOWEGO POMNIKA PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ – DNIA 10 04 2010 ROKU. I

JEŻELI TRZYMANIE W RĘKU SYMBOLI KRZYŻY NALEŻY KOJARZYĆ ZE STANEM OBŁEDU –TO DO JAKICH WNIOSKÓW NALEŻY DOCHODZIĆ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z POSTACIĄ I ŻYCIEM ŚP. Ks. IGNACEGO SKORUPKI W SIERPNIOWE DNI 1920 ROKU, POD RADZYMINEM KIEDY NAWAŁA BOLSZEWICKA SZYKOWAŁA SIĘ DO ZAGŁADY CYWILIZACYJNEJ EUROPY ./ MAGISTRA VITA E HISTORIA ! / Słowa –uczą, przykłady pociągają/

WIADOMO: CI , CO TWIERDZĄ , ŻE KRZYŻ SMOLEŃASKI JESAT PRZYKŁADEM ZOCHYDZENIA MAJESTATU URZĘDU PREZYDENTA NIE GODNI SĄ MIANA CZŁONKA I ZESPOŁU I NARODU –DLA POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI, TEJ RODZINY KTÓRA PRZEZ WIEKI KRWIĄ ORAZ PAMIĘCIĄ KONTYNUUJE SWÓJ HISTORYCZNY MARSZ KU WIECZNOŚCI. / Wincenty Witos mówił: … „ A POLSKA NIECH TRWA WIECZNIE”/ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej J.E Andrzej Sebastian Duda podczas uroczystych obchodów 1050 Rocznicy otrzymał symbol i tym samym jako PIERWSZY OBYWATEL PAŃSTWA PRZYJĄŁ NA SIEBIE WRAZ Z PARLAMENTEM POLSKIM HONOR I OBOWIĄZEK OBRONY SYMBOLU KRZYŻA, co instrumentalnie koresponduje ze sławami Papieża Polaka Św. Jana Pawła II, którego słowa po wielokroć się przypomina: JP II mówił : … „ BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU „. Papież – Franciszek, kiedy zorientował się jak głęboko zalega i przebiega manipulacja symboliką Krzyża i jaką to podąża drogą –w celu dywersji wobec podstawowego znaku, symbolu KOŚCIOŁA –czyli KRZYŻA, ogłosił, DOKTRYNALNIE:

NIE MA KOŚCIOŁA BEZ KRZYŻA i następnie dalej, że …” BEZ KRZYŻA NIE JESTEŚMY CHRZEŚCIJANAMI”

-Co zdecydowanie ostudziło zapały agresywnych karierowiczów i pseudo cywilizowanych reformatorów ,w tym także żarliwych i aktywnych medialnie oraz prasowo – a strojnych na ekranie , takich jak ks. SOWA z TVN. wg łaciny BUBO-BUBO, ojców Gużyńskiego , Prusaka! J E. niektórych biskupów i innych koniunkturalistów NOWOMOWY Z POGRANICZA MEBLA SPOŁECZNEGO, POŁĄCZONEGO Z RELIGIJNĄ OBŁUDĄ. – Według czego i po czym sączyła się sprytna -wypreparowana intencyjna propaganda zdezorientowanych stanem faktów, obywateli i duchownych.

Przedstawiciele politologicznych wydziałów np. Uniwersytetu Warszawskiego publicznie twierdzili, że HARCERZE ZWLEKLI KRZYŻ PRZED PAŁAC PREZYDENCKI ???????? NIKT PUBLICZNY W SPRAWIE CYWILIZACYJNEJ NIE PROTESTOWAŁ ! Były Prezydent RP. wiedział dobrze co robi i gdzie w konsekwencji ma zaprowadzić stan rzeczy z Krakowskiego Przedmieścia -Pamiętamy ,że za wierność IDEII KRZYŻA, przez tysiące lat ODDANI BOGU, A PRZY TYM I OJCZYŹNIE poświęcali życie , co nadal się dzieje jako krwawa barbarzyńska zbrodnia na całym Świecie.

. Przeciwnicy Krzyża , nawet TEGO NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU SĄ ZWOLENNIKAMI ZŁA, ZAPLECZEM WOJNY HYBRYDOWEJ XXI WIEKU , SKIEROWANEJ W OBCE BYTY , TAKŻE ISTNIENIE NASZEJ WIEKOWEJ SPUŚCIZNY DEZIEJOWEJ JAKĄ POZOSTAWILI PO SOBIE –KOLEJNE POKOLENIA.!

Wobec naszej historii szczytem perwersji jest publiczne nawoływanie do stosowania metodyki walk wynikłych z hitlerowskich okupacji , a zwanych pospolicie akcjami /DIREKT/, albo przy tym sprytne podrzucanie różnych supozycji jakoby to kobiety polskie zainspirowane patriotyzmem używały przed Pałacem Prezydenckim KRZYŻA DO WALKI POLITYCZNEJ. -To były i są tożsamościowe rysy ojczyźnianych charakterów! Warto przytoczyć i rozważyć cały zestaw postaw ze strony podmiotów politycznych, a w tym szczególnie fakty prezentowane przez lidera organizacji politycznej, z pogranicza PARTII ŚWIŃSKIEGO RYJA, którym był ABSOLWENT KUL-U wykształcony przez tę uczelnie, finansowany przez oddane Kościołowi rzesze społeczne, bo podnoszono rękę na inne symbole Krzyż w tym umieszczony na Sali obrad Polskiego Parlamentu, który został stworzony z katafalku pogrzebowego Błogosławionego Śp. .Ks. Jerzego Popiełuszki.

Nadal niewiadomo, dlaczego, w tumulcie zdarzeń los historycznej tabliczki z zapisem nie jest znany – już jako ślad historii/ z przytoczonym uprzednio tekstem/ Z faktów wynika, że była ona wraz z Krzyżem Smoleńskim w kaplicy prezydenckiej, a następnie w szalbierczy sposób zginęła podczas krytycznych dni z 10 na 11 listopada 2010 roku, -czyli podczas wynoszenia Krzyża z Pałacu Prezydenckiego do kościoła Św. Anny. Mamy nadzieję ,ze z rąk nikczemników powróci ponownie na swoje miejsce, jak słynna olejna „GĘSIARKA” ze ścian Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu.

W tych trudnych , ale prawdziwych stwierdzeniach znajdują się fakty prawdy, na podstawie których można stworzyć obraz i skalę doniosłości zdarzeń w 70 Rocznicę Zbrodni Katynia, czyli c.d. faktów – Katastrofy Smoleńskiej – później wielość wątków obrazujących kolejne znamiona. Jednak zachowując wstrzemięźliwość nie sposób odnieść się do roli i znaczenia w tym historycznym fragmencie ze strony Polskiego Kościoła Katolickiego i innych. Polska historia pisana jest krwią Polaków przy Świętym Udziale Kapłanów miłujących na równi BOGA, NARÓD I OJCZYZNĘ. Prawdą polskiej historii jest, że Pamięć o Katyniu przetrwała dzięki otaczaniu opieką tych faktów przez kapłanów Polskiego Kościoła .Nie dziwi więc liczny udział duchownych w pielgrzymce pamięci dnia 10 04 2010 roku, do Katynia. I tu także – to, co było i uprzednio w naszej historii. Kapłani Polscy złożyli ofiary życia na Smoleńskim Lotnisku.- Tak więc należy się IM głęboki szacunek i pamięć ze strony Narodu!. Krzyż Smoleński w najbardziej spontaniczny i komplementarny sposób wypełniał i zapełniał obowiązki wiernych wobec 96 Ofiar Katastrofy. W czasie okresu żałoby tworzył się przy tym wokół KRZYŻA nurt zjednoczeniowy dla Pamięci Narodowej, wokół tragicznego zdarzenia rodem ze smoleńskiego lotniska. Wpisywał się w naturalny sposób w ciąg zdarzeń polskiej historii. KRZYŻ KATYŃSKI był historycznym symbolem , stawał się charyzmatyczną tożsamościową wartością odległego o 70 lat polskiej historii – KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO. W normalnych warunkach ta jedność duchowa i poczucie pokoju byłoby największym doczesnym dobrem jakie osiąga się wraz z ŁADEM przez NARÓD wraz z pojęciem i poczuciem ŚWIĘTEGO SPOKOJU. Ale tu paradoksalnie jest inaczej ! Na smoleńskim lotnisku ofiarę życia złożyli duchowni wychowawcy, Księża Kapelani Wojska i Policji, innych służb państwa. Stworzył się więc ciąg podobny do panteonu ofiar katyńskich i dlatego te fakty winny tworzyć swoisty sumaryczny ETHOS PAMIĘCI budujący ciąg NARODOWEJ SPRAWY!

Tym czasem otacza się fakty cynizmem i bezzasadnym milczeniem .- Dlaczego ?,. Zaciera się Pamięć o ofiarach! Są sprawy haniebnych wielokrotnych pochówków, które traktuje się jako normy cywilizacyjne lub przypadki losowe, z przemilczeniem istotnych faktów przyczynowo-skutkowych. . Przy okazji dochodzi do niesłychanych skandali , by w PANTEONIE ZMARŁYCH –ŚWIĄTYNI OPACZNOŚCI BOŻEJ z wyrachowaniem tworzono i lansowano publicznie fałsz historyczny oparty nieprawdzie faktów.- Przecież Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski nie zginął w Katyniu jak to zapisane na inskrypcji, a był 10 04 2010 roku na liście pasażerów i w samolocie TU 154M . Wielebny Ks. Prałat Zdzisław Król –Kanclerz Kurialny nie zginął pod Katyniem , a w tej samej katastrofie samolotu TU 154 M, na lotnisku Siewiernoje, dnia 10 04 2010 roku., tak samo jak dwaj Prezydenci RP. Takie same fakty niedomówień dotyczą Kapelana Policji –Ks. Kwaśnika, ks. profesora Rumianka i innych. Skandalem historii są przytoczone fakt! Szczególnym barbarzyństwem pozostaje otaczanie tych spraw dodatkową administracyjną i organizacyjną opieką. Wbrew idei buduje sie dla współczesnych fakty fałszywej wymowy etosowym ciągiem Pamięci, w oparciu o świątynię OPATRZNOŚCI BOŻEJ – w tle!. Ta epokowa świątynia powstawała jako dar wdzięczności Narodu za wolność, suwerenność, niepodległość- wobec czego NARÓD ponosił historyczne ofiary życia i krwi, a także wiekowe daniny zniszczeń ŻYWIOŁU I INWENTARZA NARODU. A juz zakrawa to na groteskę obyczajową poprzez i określony stopień pogardy dla faktów kiedy w tym w/w anturażu odnajduje się paradnie WOJSKO POLSKIE. Przykłady zastraszania wobec prawdy historycznej przez rózne służby porządkowe są na pewno nie do przyjęcia ! .

.Nie takiej Opaczności oczekuje POKORNY NARÓD dla swojej historii !

MAGISTRA VITA E HISTORIA ! SIGNUM THEMPORIS !

To co dzieje się z Śladami Pamięci o Ofiarach Katastrofy Smoleńskiej ,w kościele Św. Anny łącznie z symboliką wyszabrowanego Krzyża ma kolejne cechy współczesnego skandalu..W Kaplicy Loretańskiej kościoła pw.. Św. Anny w Warszawie na współczesny koniunkturalizm organizacyjny pospolitego szalbierstwa nałożono także HISTORIĘ, DUMĘ I NARODU POLSKIEGO..

Na owe wytworzone fakty naniesiono uroczystości odsłonięcia NIBY POMNIKA z nieodwracalnymi cechami pospolitej kołtunerii oraz draństwo podobne do przyjętego już PRZEKOPYWANIA GRUNTU NA LOTNISKU W SMOLEŃSKU, NA GŁĘBOKOŚĆ JEDNEGO METRA.

Krzyż w kaplicy Loretańskie nie ma cech ORYGINAŁU WYNIKŁEGO Z DUMNEGO FAKTU STWORZONEGO P PRZEZ DZIEŃ 15 KWIETNIA 2010 ROKU!.

RODZI SIĘ W TYCH OKOLICZNOŚCIACH DRUZGOCZĄCE PYTANIE : KTO, JEŚLI NIE KOŚCIÓL BĘDZIE BRONIŁ I GŁOSIŁ PRAWDY NORODOWI – O CZYNACH I SWOJEJ TOŻSAMOŚCI! ?

/- Po tym uzupełniającym pytaniu do treści -następuje ciąg dalszy wystąpienia przedmiotowego./

Przyjęte przez Naród postawy w obronie Krzyża wywołały dalekosiężny ruch i zaczyn społeczny , który w ostateczności doprowadził do klęski wyborczej GŁÓWNEGO PRZECIWNIKA KRZYŻA SMOLEŃSKIEGO – także inspiratora wojny z symboliką KRZYŻA byłego Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego i jego SZTAB WYBORCZY.

Synteza pojęć tego czasu prowadzi wprost do porównania barbarzyńskich znamion walki z postawami obronnymi cywilizacji chrześcijańskiej. Dla historii i cywilizacji pozostała więc maksyma prawdy o Prezydencie : WALCZYŁ Z KRZYŻEM, PRZEGRAŁ Z NARODEM ! !!!

/W Polsce 2015 roku Urząd Prezydenta,. Nowy Skład Parlamentu/

Pamiętamy kiedy 15 lipca 2010 roku Urząd Prezydenta RP publicznie poprzez środki masowego przekazu – w tym TVN/ Monika Olejnik,/ ogłosił ,że KRZYŻ SMOLEŃSKI zostanie usunięty -to w odpowiedzi obywatelskiej na tę nikczemność –wielce oddany sprawom patriotycznym i polskim W. P. Józef O. z Warszawskiej Sadyby , na ramiona Krzyża Smoleńskiego założył intencyjną BIAŁO-CZERWONĄ SZARFĘ, która od tej chwili łopotała w stolicy Polski, przed Pałacem Prezydenckim, w rozumianym polskim interesie, obwieszczając tym samym nadal swoje narodowe intencje i przeznaczenie stojącego przed Pałacem Prezydenckim -misterium Krzyża Smoleńskiego, i to w łączności z Narodem Polskim. Wola Boża zadecydowała ,że „oficjalna lubelska jadowita riposta ze strony „Filozofa ” –dla tej sprawy – o biało-czerwonym kontekście, z malunkiem Krzyża zakończyła się – niebawem watykańskim zejściem z tego Świata, a Krzyż Smoleński nadal pozostawał krzepiąc sumienia i Wiarę. Z oznaczoną Intencją służył dalej Polskiemu Narodowi, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Z okazji Światowych Dni Młodzieży -OBROŃCY KRZYŻA serdecznie witają wszystkich, którzy w DUCHU CHRZEŚCIJAŃSTWA odwiedzających Nasz Kraj, pod przewodnictwem kolejnego następcy Jana Pawła II – czyli Papieża Franciszka., któremu kłaniamy się nisko z szacunkiem Ludu Bożego. –Służymy sprawie jako Obrońcy Krzyża . Jak widzicie, Młodzi Obywatele Świata, Dumna -Polska wita WAS symboliką Światowych Dni Młodzieży. –W chwilach trudnych wpisano w to przedsięwzięcie znaczenie i symbol KRZYŻ A, jako GODŁO WASZEGO SPOTKANIA, na terenie Polski. Świadczymy więc, tym że sprawa obrony Krzyża jest ciągle ważna ! Niechaj również świadczy o tym –przekazana do użytku -światowej rangi również ta ulotka, od Obrońców Krzyża ze słowami Jana Pawła II; …BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU! Także są jako dorobek i inne godnościowe pozycje zamieszczone przy różnych okazjach w Internecie, a poświęcone problematyce obrony Krzyża w Polsce -takie jak : … WOJNA O KRZYŻ 11 MINUT ,lub film „ W CIENIU KRZYŻA”, pozycja ‘ NON POSSUMUS” albo bardzo charakterystyczne podobne tematycznie publikacje WP. MARKA PODLECKIEGO, RAFAŁA GAWROŃSKIEGO, ZENONA NOWAKA, WP. Blagierki –EWINII 1, CARCINKA wraz z LASEM SMOLEŃSKIM . Jest też decydująca w dużym stopniu o wyborze Prezydenta RP publikacja przedwyborcza na Y.T, z tytułem: …” Proroctwa względem Bronisława Komorowskiego spełniły się”.

Mówiąc o faktach, w tym miejscu należy okazać publiczne uznanie dla cichego Bohatera Walki i Obrony Krzyża przed agresją – dla PANA ANDRZEJA DUDY , mieszkańca ziemi małopolskiej / vide Y T /. „ CZŁOWIEK ZE SKAŁY” / albo publikacja „GOŚĆ NIEDZIELNY” gdzie przedstawiono Światu, w niemalże ewangelicznych scenach szereg wydarzeń 3 sierpnia 2010 roku. Były to fakty obrony symbolu Krzyża przed agresją Straży Miejskiej../ Żródło: agata puścikowska @ gość pl. / Są sceny bezkarnego maltretowania przez BIURO OCHRONY RZĄDU / BOR/ Pani Joanny Burzyńskiej, pod KRZYŻEM Smoleńskim. – …”Nazwanej za to -później Joanną od Krzyża.” -Są też przy tym też produkowane na zamówienie, wyroki sądowe przeciwko Czesławowi Rędziakowi – vide sygnatura ATK XI W 9180/11 Sadu Rejonowego W-wa Śródmieście, albo działania przeciwko Janowi Kossakowskiemu, którego za przyklejenie ulotki patriotycznej przetrzymywano – bezzasadnie. Został osadzony w zakładzie psychiatrycznym na ul. Koszykowej. Jest wiele bezprawnych faktów wobec Dariusza Komorowskiego przetrzymywanego z różnymi sankcjami w zakładach karnych.

W Sądzie Rejonowym Warszawy Śródmieście, dla doktrynalnego porządku sprawy – symbolikę KRZYŻA jak wyżej traktowano jako prawny delikt tworząc dla tej doktryny pojęcie procesowe poprzez art. 145 kw. Sprowadzono tym samym przedmiot kultu do roli pospolitego śmiecia. Sygnatura XI W 9180/11. Publikacja Y.T KRZYŻ –TO ŚMIEĆ w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. /vide Y. T. „ KRZYŻ TO ŚMIEĆ”/ Pan Rafał Gawroński z Krzyżem w reku trafił wprost do kryminału za obywatelskie działania na rzecz prawa i godności człowieka.- Mimo tego ,że nie udowodniono medycznie przejawów OBŁĘDU u w/w kiedy domagał się powrotu Krzyża na Krakowskie Przedmieście, przed Pałac Prezydencki.

Nie sposób z oczywistych względów mówić szczegółowo o przemocy i represjach stosowanych wobec modlących się na Krakowskim Przedmieściu -wobec tzw. Obrońców Krzyża. Koordynator do Spraw Służb Specjalnych – Mariusz Kamiński na mównicy sejmowej oficjalnie głosił, że ruch OBROŃCÓW KRZYZA BYŁ REPRESJONOWANY ZA POSTAWY OBYWATELSKIE I DUCHOWE przez aparat przemocy – także przez działania inwigilacyjne oraz specjalistyczną infiltrację służby medycznej.

Obrońcy Krzyża byli także objęci działaniami politycznej inwigilacji. W 2010 roku Jan Kossakowski- żarliwy patriota, za przyklejenie patriotycznej ulotki na tablicy ogłoszeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafił do przysłowiowego DOMU WARIATÓW. Porównać to należy z obecnymi grupami REBELIANTÓW INTERESU RZECZYPOSPOLITEJ wieszającymi –bezkarnie na gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –banery zapisane kalumniami oszczerstw prawnych i hasłami skierowanymi pod adres struktur państwowych. Demonstruje się przy tym swoiste przekonania oraz utrwalone przez czas polityczny –atawizmy i dewiacje.

Także w stworzonych operacyjnych grupach tzw. Współczesnego LUMPENPROLETARIATU, funkcjonują nadal polityczne skutki, znane nie od dziś, w konfliktach i sporach społecznych podjętych wobec KRZYŻY takie jak np.z Oświęcimskiego Żwirowiska gdzie Naród Polski, podobnie jak na Krakowskim, w ten sam oczywisty , spontaniczny sposób okazywał swoje przekonania, Wiarę i Pamięć dla Ofiar niemieckich zbrodni w obozach zagłady lat II Wojny Światowej.

Spore znaczenie dla wizerunku zasad i symboliki ostatnich wydarzeń w Polsce miało też tzw. „ZIELONE MIASTECZKO” założone przez rolników polskich między innymi takich jak Pan Ryszard Dominiak, Pan Edward Kosmala i wielu innych zgromadzonych pod sztandarami zielonej Solidarności. W stolicy domagano się ochrony i szacunku dla Polskiej Ziemi. W te działania obronne i godnościowe Polscy Rolnicy wpisali sobie także głęboki szacunek do symboliki KRZYŻA.

Fakt ten nazwano DOBRYM PRZYMIERZEM OBRONY POLSKIEJ ZIEMI I KRZYŻA ŚWIĘTEGO, co później utrwalono dla pamięci i historii Narodu Polskiego poprzez okolicznościową tablicą pamiątkową umieszczona przed Urzędem Rady Ministrów, dopełniając tym architektoniczny zapis – na gmachu, przed głównym wejściem – ,o słowo … „ BÓG,”, zaczerpnięte wg narodowego znaczenia i wymowy ideowej Sztandarów Wojska Polskiego.

W tych faktach jawiła się też poważna nadzieja, że podstawowe prawa i interesy grup rolniczych zapewnią przyszłe rozwiązania ustawowe i parlamentarne, a przy tym także historyczno-obyczajowe dla polskiego Narodu i ludowości wiejskiej, potwierdzane się obrzędowość polska przez MAJOWE PRZYDROŻNE KAPLICZKI, KRZYŻE PRZYDROŻNE, a w czerwcu też z intencyjnymi modlitwami do MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO –Bo te fakty nadal budują polską tożsamość i to nadal pozostaje dumą polskiej państwowości -pomimo niewybrednych ataków oraz nacisków administracyjnych ze strony struktur i przedstawicieli urzędów Unii Europejskiej.

Prawdą historii pozostanie ,ze istniejący u rolników polskich duch umiłowania Narodu i Wolności sprawił intencyjnie, IŻ NOWYM PREZYDENTEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZOSTAŁ WYBRANY J.E. PAN ANDRZEJ SEBASTIAN DUDA prezentujący przychylność dla spraw społecznych, ludowych i i Krzyża.

-Mimo wszystko, mimo tego że poszerza się front i zakres nihilizmu oraz strefy bezprawia – WITAMY WAS na Polskiej Ziemi, w umiłowanym kraju, w Ojczyźnie Polaków., w Ojczyźnie Papieża Polaka Jana Pawła II. Witamy WAS także w imieniu Dumnego Narodu Polskiego. Pozdrawiamy WAS w dniach szczególnych, w czasie Światowych Dni Młodzież -AD. 2016 jako OBROŃCY KRZYŻA, a w tym także głosimy podstawowe wartości, które przez wieki tworzyły cywilizowaną postać Świata, Europy , Ojczyzny i Dobrego Człowieka. Myśląc o przyszłości kierujemy do MŁODYCH ŚWIATA słowa oparte o myśli i zasady przewodnie starej formy pedagogicznego słowa : „SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ !” –Bo jeszcze Polska nie zginęła !

Mamy nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży A.D. 2016 pozwolą głębiej poznać Polskę i Jej historyczny sens trwania i przetrwania wokół zasad , które przez wieki –Polskę stanowiły i stanowią! Liczymy na to, że w DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM wyzwolą się u Was postawy POSPOLITEGO RUSZENIA W OBRONIE KRZYŻA I PODSTAWOWYCH WARTOŚCI JAKIE TEN SYMBOL WNOSI OD WIEKÓW W DOBRO I ISTNIENIE ŚWIATA.

BRONIMY KRZYŻA POPRZEZ WALORY WIARY I POLSKOŚCI !

PRZESYŁAMY WAM POKÓJ I NADZIEJĘ PRAWEGO, SERCA.-WRAZ Z SYMBOLIKĄ KRZYŻA WYRAŻONĄ TEŻ PRZY OKAZJI SŁÓW PAPIEŻA -POLAKA, ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, KTÓRY MÓWIŁ DO NAS WSZYSTKICH :

BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU „

Działamy dlatego, by w Polsce KRZYŻ, także na Świecie nie stawał się w ręku pseudouduchowionych –obłudników -MEBLEM SPOŁECZNYM , jak to sobie wyobrażano w Polsce, 3 sierpnia 2010 roku w Warszawie i to przed Pałacem Prezydenckim, pod auspicjami ludzi podłych, ubranych strojnie w różne formy życia publicznego.

-Papież Polak Św. Jan Paweł II podczas swoich homilii na Ojczystej Ziemi powtarzał też słowa : – „ NIE WSTYDŹCIE SIĘ KRZYŻA ! „

MY NIE WSTYDZIMY SIĘ KRZYŻA !!! -Mówimy NIECH BĘDZIE PRZY TYM POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA.

Opracowali OBROŃCY KRZYŻA – WARSZAWA, LIPIEC 2016 ROK. JAKO VOTUM PRAWDY O FAKTACH ŻYCIU I GODNOŚCI NARODU POLSKIEGO PO DRODZE OBRONY KRZYŻA NA POLSKIEJ ZIEMI. Z ogromnej rzeszy obrońców i zwolenników Krzyża odwołujemy się personalnie do garstki aktywnych Obywateli Rzeczpospolitej. Dziś cieszy, że za Obywatelską Sprawą OBRONY KRZYŻA stoją rzesze Wspaniałych Postaci jak Pan ANDRZEJ ARWAR, ANDRZEJ JAKUBIEC, JERZY ARKUSZEWSKI, JAN KORCZ , ZYGMUNT MAKOWSKI, EDWARD MIZIKOWSKI, TYTUS TROJANOWSKI , ANDRZEJ KRAWCZYK Z WARSZAWY, SYLWESTER GECYNGIER, MIECZYSŁAW WOJNO, JERZY MILIK- KANADA, JAN MARSZAŁEK Z GRUPĄ ANTONIEGO HEDY, EWA LATOSZEK, JAN WYSOCKI, JERZY JACHNIK, MAREK PODLECKI, PRZEMYSŁAW GÓRNY, KRYSTYNA GURANOWSKA, JERZY SKOLIMOWSKI, ZBIGNIEW KŁOBUKOWSKI, EWA BISKUPSKA, TERESA GOŁĘBIOWSKA, CZESŁAW RĘDZIAK, HANNA WARDAK, EUGENIUSZ SENDECKI, ANITA CZERWIŃSKA, TOMASZ SAKLIEWICZ, EWA STANKIEWICZ, ŚRODOWISKO SOLIDARNI 2010, ALICJA WIERZBICKA, LECHOMIR DOMASZEWICZ , REDAKCJE :„ W SIECI” „DO RZECZY”, „GAZETY WARSZAWSKIEJ” , . Ks. STANISŁAW MAŁKOIWSKI, STANISŁAW KRZYŻEK ZE SWOJĄ GRUPĄ MODLITEWNĄ, JAN STRZEŻWEK Z UGRUPOWANIAMI POLITYCZNYMI NARODOWYCH RACJI, GEN. GRUDBNIEWSKI Z RUCHAMI STRZELECKIMI, MARIAN JURKIEWICZ Z URSUSA, GRUPA PARLAMENTARNA PIS /ZA KAŻDYM 10 DNIEM MIESIĄCA/ – GRONO KOMBATANTÓW, GRUPA HISTORYKÓW, P.KRAJSKI, Ks. BALĘBA , MARIAN KAWKA, EDWARD SNOPEK , EWINIA 1, CZŁONKOWIE LASU SMOLEŃSKIEGO , „CARCINKA”, RODZINY SMOLEŃSKIE, JAN GRUSZYŃSKI, OFIARNE KOBIETY POLSKIE, BARBARA BŁASIŃSKA, KRYSTYNA RATYŃSKA, ALICJA ZAWALSKA, STANISŁAW DOMINIAK, RYSZARD DOMINIAK, EDWARD KOSMALA -NOWI SENATOROWIE RP. BĄKOWSKI, ŻARYN , CHRUŚCIKOWSKI, SPOŁECZNIK RYSZARD WALCZAK , JAN KASPRZYK, CZŁONKOWIE WSPÓLNOT ZAKONNYCH WSPIERAJĄCY RUCH OBRONY KRZYŻA, AKTORZY SCEN POLSKICH, BARBARA DOBRZYŃSKA, PIOTR RYBAK, CZĘŚĆ PARADNA WOJSKA POLSKIEGO I ZASTĘPY HARCERZY , W TYM TAKŻE OTWARCI PRZEDSTAWICIELE NAUKI, SYMPATYCY POLSKOŚCI Z KRAJU I ZAGRANICY, TAKŻE RODZINY MELAKÓW, WASIÓW, CZŁONKOWIE KOMITETU KATYŃSKIEGO ORAZ WIELU INNYCH, PODOBNYCH ORGANIZACJI którzy poprzez zbliżone poglądy i spojrzenia odnajduj ą się wraz z uśmiechem porozumienia na warszawskim bruku każdego powszedniego dnia i e czasie kolejnych MIESIĘCZNIC. Są grupami myśli o Polskiej Racji Stanu, a o to właśnie chodzi, bo to dzisiaj o -POLSCE DALEKOSIĘŻNIE ZNACZY I STANOWI PRZY TYM REALNY ZARYS ZNAMION DOBRA, KU PRZYSZOŚCI KOLEJNYCH POKOLEŃ! Pamiętamy o Śp. BARBARZE I WŁODZIMIERZU Z KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA. -Taką jest właśnie i nadal pozostanie POLSKA !!! / NASZYM CZĘSTYM, SZTANDAROWYM HASŁEM JEST POWTARZANE PUBLICZNIE STWIERDZENIE/: ” TU JEST POLSKA” ! Nie wiedzieć dlaczego w szalbierczy sposób używane także przez KOD przy pompatycznych okolicznościach wypełnionych zwykłymi frazesami.

Po 23 czerwcu 2016 roku już dosadnie , głęboko i szczerze hasło ukazało swój historyczny i ponadczasowy sens, wraz z patriotycznym przeświadczeniem dziejowym o tym ,że … POLSKOŚĆ – TO DUMNA NORMALNOŚĆ!!!

Wraz z BREXITEM, Elity Europejskie popełniły polityczno-doktrynalne samobójstwo poprzez stosowane metody i socjotechniki , które godziły w niezbywalne wartości, sumienia, wolności i suwerenności.

Niespełna 2 procenty populacji Albionu spowodowało ,że nie ma już NARODU EUROPEJSKIEGO, Z MULTIKULTI, Z FLAGĄ, Z ,HYMNEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY.

Dziś z pojęciem BREXIT-U , Unia Europejska przybiera utopijny, nierealny kształt zmyślonej cywilizacji. Dla Nas, podglebiem nadal pozostaje klasyka, czyli: Mickiewiczowskie Słowa : … TYLKO POD KRZYŻEM TYLKO POD TYM ZNAKIEM POLSKA JEST POLSKĄ , A POLAK POLAKIEM oraz współczesne przestrogi moralnych zagrożeń – wskazywanych przez Św. JANA PAWŁA II w Zakopanem, mówiące : … „ BROŃCIE KRZYŻA OD GIEWONTU DO BAŁTYKU”.

Do wszystkich, także TYCH ZAWIEDZIONYCH , kierujemy słowa wielkiego patrioty i sługi ojczyźnianej sprawy -KAMILA CYPRIANA NORWIDA – upominające o tym ,że zguba państwa prowadzi także przez zaniechania. Poeta mówił: : …” OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” .

Takich właśnie PT. oddanych Obywateli potrzebuje RZECZPOSPOLITA! -LUDZI GŁĘBOKIEJ WIARY I NADZIEII, bo stąd bierze się i PAMIĘĆ I MIŁOWANIE OJCZYZNY. SĄ TU ZAWARTE POJĘCIA NORMY ,ZASAD Y, OBYCZAJE -RÓWNE ETHOSOWI DZIAŁANIA ORAZ DALEKOSIĘŻNE PRZESŁANIE DLA KONDYCJI NARODOWEJ, DLA POWSZECHNEJ PRACY ORGANICZNEJ OPARTEJ O PODGLEBIE, O WIELKOŚĆ DOKONAŃ I JAKOŚĆ OJCZYŹNIANYCH CZYNÓW. DZIAŁAŃ NA RZECZ OJCZYZNY, KRAJU I SPOŁECZEŃSTWA, KULTURY I ŚWIATA/ NA SZTANDARY SŁUŻBY NARODOWI WPISANO W 1991 ROKU IDEOWĄ POSTAĆ HASŁA : LEX ET PATRIA, BY – KRZYŻ ŚWIĘTY, ORZEŁ BIAŁY I BIAŁOCZERWONA – POLSKĘ STANOWIŁY , pod opieką ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA.

DROGĘ MIEJSCE I CZAS W NASZEJ OJCZYŹNIE WYZNACZAJĄ KRZYŻE MISYJNE !

PAPIEŻ –POLAK ŚW. JAN AWEŁ II PODCZAS SWOJEJ PIELGRZYMKI DO OJCZYSTEJ ZIEMI POWIEWDZIAŁ DO NARODU : …” NIE WSTYDŹCIE SIĘ KRZYŻA”.

.Przyglądano się często POLSCE i są już tego historyczne skutki !!! – To BREXIT -28 -1 = 27

-To ten historyczny fakt z dnia 23 06 2016, w dniu Św. Józefa Cafasso, Św. Tomasza Garnet, Albina, Wandy, Zenona.

– MÓWIMY O POLSKIEJ SPRAWIE SŁUŻEBNIE, INTENCYJNIE I SZCZERZE -Z PRZEKAZEM, I DO GŁĘBSZEJ WIADOMOŚCI, KIERUJEMY TO :

DO – PT. ZEBRANYCH NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻ W POLSCE, A.D. 2016.

DO – ORGANÓW PRZEDSTAWICIELSKICH I SAMORZĄDOWYCH, ORAZ INSTYTUCJI,

DO – ZAINTERESOWANYCH PROBLEMATYKĄ ŚRODOWISK SPOŁECZNO-KOMBATANCKICH,

DO – RODZIN KATYŃSKICH RODZINY POSZKODOWANYCH PRZEZ KATASTROFĘ SMOLEŃSKĄ,

DO – WSPÓLNOT WYZNANIOWYCH, KOŚCIOŁÓW,

DO – ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU, POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ, INNYCH AGENCJI,

DO- INTERNETU , PORTALI INTERNETOWYCH,

DO – PT. OSÓB DOBREJ WOLI, ZWOLENNIKÓW PRAWDY, NADZIEI I WOLNOŚCI !

STRON -18+1 STRONA z NR 19 JAKO PRZEWODNIA.

Z upoważnienia środowisk OBROŃCÓW KRZYŻA

JANUSZ . A ZIELIŃSKI WARSZAWA.

ADRESAT ….…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

PISMO PRZEWODNIE DO OPRACOWANIA OBROŃCÓW KRZYŻA , SKIEROWANE DO SPOŁECZEŃSTWA, DO ZAINTERESOWANYCH, DO MŁODZIEŻY ZGROMADZONEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY A.D 2016.

W lipcu 2016 roku – w 1050 Rocznicę Chrztu Polski Rzeczpospolita szczyci się gościną wobec Młodych Obywateli Świata -DALSZEJ PRZYSZŁOŚCI NA NASZEJ PLANECIE. Ostatnie lata społeczeństwa polskiego przepełnione są wieloma wydarzeniami o nadzwyczajnym charakterze społeczno-politycznym gdzie głębie kulturowe decydowały o randze i jakości życia społecznego. Znaczącym wydarzeniem była Katastrofa Smoleńska i jej dalekosiężne skutki dla cywilizacji, odnoszące się szczególnie do faktu SPOŁECZNEJ OBRONY SYMBOLIKI KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM W DNIU 3 SIERPNIA 2010 ROKU W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE- przed PAŁACEM PREZYDENCKIM.

Rafał Gawroński pierwszy więzień polityczny Unii Europejskiej

rafal-gawronski-list-z-wiezienia-01Pierwszy więzień polityczny V RP (nazywanej jeszcze III RP), Rafał Gawroński, przesłał list z więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Można zauważyć, że list był pisany w pośpiechu. Od osób dobrze poinformowanych wiadomo jednak, że Gawrońskiego w ostatnich dniach przetransportowano do więzienia w Gdańsku. Oto treść listu Rafała Gawrońskiego :

Złożyłem zażalenie do S.R. w Warszawie o zbadanie legalności, prawidłowości i zasadności aresztowania.

Uzasadnienie / Oświadczenie

W wyniku polecenia zatrzymania mnie wydanego przez porucznika B.O.R. Rafała Ciszewskiego funkcjonariusz policji oraz żołnierz żandarmerii wojskowej zatrzymali mnie i przewieźli do komisariatu na ul. Wilczej w Warszawie.
Na komisariacie policji wielokrotnie próbowano fałszować protokół zatrzymania z polecenia oficera dyżurnego, którego nazwiska nie ustaliłem.

W grudniu 2009 próbowano mnie zamordować w moim domu.

Państwo polskie nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa. Po ujawnieniu kradzieży bezcennych obiektów wpisanych do rejestru zabytków i innych składników majątkowych, a będących tylko w 1/2 (jednej drugiej) zastawem hipotecznym w Banku Ochrony Środowiska. Sprawa dotyczy sygn. akt 1533/09 S.R. w Elblągu.

W stosunku do naszej rodziny realizowany jest wielopokoleniowy program eksterminacji przez kolejne reżimy totalitarne począwszy od 1939 roku – napaści hitlerowskiej na Polskę, a następnie przez reżimy komunistyczne i obecny kryminalno-terrorystyczny reżim.
Eksterminacja oraz marginalizacja naszej rodziny polega na bezprawnych działaniach funkcjonariuszy oraz organów konstytucyjnych państwa polskiego w myśl totalitarnej zasady „Dajcie mi człowieka, a paragraf na niego się znajdzie”. Jest to zasadnicza forma spychania nas na margines życia społecznego i zawodowego.

Sądy i prokuratury działają na konkretne zlecenie zbrodniarzy totalitarnych wykorzystujących konstytucyjne organy państwa do osiągania osobistych korzyści materialnych i bezpodstawnego wzbogacania się, wydając wyroki lub decyzje administracyjne z rażącym naruszeniem prawa.
Aby nie być gołosłownym, bezprawne wyroki i decyzje w naszej sprawie (…) Bezprawność ich zakwestionował Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Minister Sprawiedliwości co do sędziego orzekającego bez uprawnień, a co do decyzji administracyjnych samorządowe kolegium odwoławcze.
W tym stanie rzeczy, składając wielokrotnie pozwy do sądów i domagając się od Skarbu Państwa należnego zadośćuczynienia na podst. art. 77 Konstytucji RP, jestem brutalnie zatrzymany i przetrzymywany bez wyroku sądowego!
Mimo naszych demokratycznych zachowań, państwo polskie w dalszym ciągu nie chce uznać naszych słusznych praw, prawa do sądu i prawa do własności prywatnej i innych.

Należy zauważyć, że moje brutalne aresztowanie jest następstwem publikacji i złożonej petycji nr. 1248/2007 (>link)do Parlamentu Europejskiego.
Mimo uznania naszych słusznych racji i wystosowania noty dyplomatycznej do Rządu Polskiego przez Parlament Europejski, władza w Polsce będąc władzą skryminalizowaną, nie szanuje prawa do sądu i prawa do własności, realizując totalitarne prawa będące obowiązującymi w Polsce mimo zadeklarowanych zmian demokratycznych.
W brutalny sposób prowadzi bezprawne działania chroniąc i dając zatrudnienie złodziejom mienia wielkiej wartości wpisanego do rejestru zabytków, doprowadzając naszą rodzinę do izolacji i marginalizacji społecznej według sprawdzonych totalitarnych metod.

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie myśląc:
„Tak samo jak ze mną Premierze, Marszałku, Prezydencie, nie odegracie opowiadania, że się nic nie stało w obliczu historii, kórej okłamywać niepodobna. Nie zamkniecie mi ust, nie zakażecie pisać, mówić, myśleć, ale ostatecznie czyny wasze was wydały. Możecie sobie kupić bezkarną teraźniejszość, ale nie jest w niczyjej mocy uczynić się czystym przed Historią. Staniecie przed Nią jak na Sąd Boży, nagim, obdartym z masku różu i pudru, a uniknąwszy pręgierza za życia, nie unikniecie go po śmierci. Sąd będzie nieubłagany i okrutny. Tak mi dopomóż Bóg”.

Rafał Gawroński, Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce

Komunikat dotyczący współpracy z Markiem Podleckim

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ujawnioną informację o Marku Podleckim tj: współpracy z wrogami Polski i Polaków jako asystent posła Jerzego Jachnika z Klubu Parlamentarnego „Kukiz-15”; jednego z ugrupowań tworzących w Polsce koalicję banderowców, Członkowie Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce zobowiązują Pana Rafała Gawrońskiego aktualnego Naszego Prezesa do zaniechania współpracy z w/w Markiem Podleckim, który de facto stał się politycznym wrogiem Polski i Polaków i tym samym Naszego Stowarzyszenia.

Oświadczenie w sprawie politycznych czynności sprawczych parlamentu Izraela ne terytorium Rzeczpospolitej

 

Oświadczenie w sprawie czynności sprawczych parlamentu Izreala w Polsce – wersja pdf do pobrania

Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność. Uchwalanie lub usiłowanie uchwalanie praw na terytorium Rzeczypospolitej to domena li tylko Sejmu i Senatu, a nie obcego parlamentu !

 

 

Suwerenność państw jest jednym z podstawowych terminów prawa międzynarodowego. Oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem w stosunkach międzynarodowych podmiotem prawa międzynarodowego. Zatem co władza ustawodawcza państwa chroniącego odpowiedzialnych za masowe ludobójstwa chce uprawomocnić w Polsce?

 

Znaczenie zasady suwerenności podkreśla fakt, że została ona ujęta we wszystkich podstawowych dokumentach międzynarodowych. Karta Narodów Zjednoczonych, określając zasady postępowania swych członków i samej organizacji, na pierwszym miejscu wskazywała na „suwerenną równość”, a uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, która obejmuje takie elementy jak:

 

  • Państwa są równe wobec prawa
  • Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności.

 

  • Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw

 

  • Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nietykalne.
  • Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny

 

  • Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami.

 

Zapis o integralności terytorialnej i niepodległości politycznej w świetle planowanej debaty parlamentu Izraela w Polsce to de facto aneksja Polski na takiej samej zasadzie jak to odbyło się z Austrią. Jak wiemy z faktów historycznych 13 marca 1938 roku niczym nie skrępowani Austriacy finansowani przez globalistów ogłosili zatwierdzoną następnie przez Hitlera ustawę, która włączała Austrię do Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark). Dopiero w 2009 po badaniach genetycznych bliskich krewnych Hitlera okazało się, że był on żydem berberyjsko-aszkenazyjskim co diametralnie zmienia uzasadnienie napaści na Polskę w 1939 roku przez dwa kraje kierowane de facto przez środowiska żydowskie !

 

 

Dopuszczenie do politycznych czynności sprawczych na terenie Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego.

 

 

W tym stanie rzeczy znajdują pełne uzasadnienia motywy zamordowania dwóch Prezydentów RP, którzy sprzeciwiali się takim aktom politycznym, a których następstwem jest usuwanie Krzyży z miejsc publicznych i symboli Chrześcijaństwa m.in. z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz usiłowanie usunięcia Krzyża z sali plenarnej Sejmu.

 

 

Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz zachowania suwerenności Polski oraz w celu zaprowadzenia ładu prawnego na obszarze Rzeczpospolitej.

 

Rafał Gawroński

Prezes

 

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

 

Warszawa, dnia 04 stycznia 2014 roku.

 

Oświadczenie w sprawie marszów organizowanych przez wrogów Polski lub Polaków.

Oświadczenie

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce nie uczestniczy w Marszach organizowanych przez partie polityczne lub w kolaboracji z wrogami Polaków i Polski.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce

Warszawa; 9 listopad 2013 roku.

Oświadczenie z okazji protestów społecznych w Polsce !

 

Szanowni Państwo !

 

Szanowni przedstawiciele Polskich Organizacji Związkowych; Szanowne gremium i forum przedstawicieli oraz skupisk branżowych w Rzeczypospolitej; zebrani licznie w stolicy na Narodowym proteście delegaci związkowi, obywatele Rzeczypospolitej. Podobnie jak poprzednio, Wasz niezmiernie ważny protest społeczny w imieniu poszanowania godności, praw obywatelskich i społecznych popierają znajdujący się tu, między Wami tak zwani Obrońcy Krzyża skupieni wokół obrony klasycznych wartości. Odczuwamy głęboką potrzebę pozostawania w Narodowej jedności z duchem jak i żywotnymi sprawami Narodu Polskiego !

 

W całej rozciągłości popieramy i utożsamiamy się z Waszymi postulatami protestu skierowanego wprost przeciwko szerzeniu się różnorakiego zła w Naszej Ojczyźnie. Jedynie tą drogą, idącą śladami zwartości społecznej wraz z przejawami solidarności ludzkiej może rozpocząć się głęboki, ozdrowieńczy proces naprawy Ojczyźnianego dobra. Kamil Cyprian Norwid mówił : ..” Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek..”

 

14 września 2013 roku przypadnie kulminacyjny czas Polskiego protestu społecznego i zawodowego. W zwartym ordynku uczestnicy przemierzą Trakt Królewski od Ronda gen. de Gaulla do Placu Zamkowego. Droga Wasza będzie wiodła Krakowskim Przedmieściem przed Pałacem Prezydenckim noszącym kiedyś nazwę Koniecpolskich. Był też on Pałacem Namiestnikowskim. W tym miejscu dnia 3 sierpnia 2010 roku miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie cywilizacyjne gdzie w starciu o podstawowe wartości, siłę moralną Naród i piękne kobiety Polki obroniły symbolikę Krzyża tu postawionego jako wotyw pierwszego Narodowego pomnika ofiarom tragicznej śmierci w dniu 10 kwietnia 2010, a powszechnie znanej jako „katastrofy smoleńskiej”. Taka była wola Suwerena tej ziemi czyli Narodu Polskiego i tak to powinno pozostać jako ślad w Polskiej historii.

 

Przechodząc obok tego miejsca pamiętajcie: My tam będziemy ! Prosimy pamiętać o tym, że 14 września przyszedł na świat Wasz patron, Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który spełniając swoją misję kapłana oddał życie walcząc do końca o zespół wartości. Przekazywał Nam posłanie ..: Zło Dobrem Zwyciężaj”.. My broniąc symboliki wartości Krzyża powtarzamy teraz światu orędzie Papieża Polaka wygłoszone na Zakopiańskich Krzeptówkach dnia 6 czerwca 1997 roku wraz ze słowami..”Brońcie Krzyża od Giewontu do Bałtyku”.. Jesteśmy dumni z tego powodu, że możemy wdrażać w czyn i przy tym głosić orędzie słowa Błogosławionego Papieża z Polski, by Krzyż nie stanowił w Polsce mebla społecznego.

 

Kościół Katolicki w swojej historii doświadczał wiele agresji, wiele krzywd broniąc ponad wszystko wartości Sacrum. Tak w swojej historii bronił też wartości drzewa Krzyża, na którym dokonało się odkupienie ludzkości. Kościół poszukując prawdy dotarł poprzez dramatyczne dzieje do materialnych cech symboliki Krzyża uznając je przy tym za najważniejszą relikwię.

 

Na dzień 14 września w historii Kościoła przypada Święto Podwyższenia Krzyża, które w tym miejscu i w tym czasie przyjdzie nam obchodzić wraz ze słusznym protestem społecznym na bohaterskim bruku miasta niezłomnego Warszawy. Los tak chciał, że na zakręcie historii z czynem Waszego protestu zbiegają się też fakty historii. W tych zbiegach historii właśnie tkwi owa Nasza duchowa siła i to Nasze dziejowe powodzenie dla spraw Boga; Honoru i Ojczyzny.

 

Za Obrońców Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia Janusz Andrzej Zieliński wraz z grupą JAZKROJ + ES i innymi szczerze oddanymi dla spraw Ojczyzny.

 

Za Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce: Rafał Gawroński Ad infinitum nobile ad maiorem Dei gloriam. poloniae.wordpress.com

 

Warszawa, wrzesień 2013 roku.

 

Papież Benedykt XVI

Oświadczenie w sprawie głoszonych herezji przez kard. Nycza.

W imię Boga Wszechmogącego pragniemy zapytać wiernych na całym świecie :

Od kiedy Bóg odebrał nam darowaną wolną wolę, własność i prawa ?

« Nikt nie jest właścicielem czyjegokolwiek życia na ziemi, nikt nie jest właścicielem swojego życia – mówił dziś kard. Kazimierz Nycz. – Należymy do Pana i w życiu i w śmierci » – podkreślił w święto Ofiarowania Pańskiego metropolita warszawski podczas Mszy św. w stołecznej katedrze św. Jana Chrzciciela.

http://ekai.pl/diecezje/warszawska/x63264/kard-nycz-nikt-nie-jest-wlascicielem-czyjegokolwiek-zycia/

(KAI), Warszawa, 2013-02-02

Metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, podczas mszy rezurekcyjnej w niedzielę rano 31 marca 2013 – „Nikt poza Bogiem nie jest panem ludzkiego życia. Ani rodzice nie są właścicielami i panami życia dzieci, ani człowiek nie jest panem i właścicielem swojego życia. Ono należy do Boga. A człowiekowi jest dane zadanie bycia obrońcą i stróżem całego stworzenia, także od poczęcia do naturalnej śmierci” – powiedział duchowny.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/w-perspektywie-zmartwychwstania-ciemne-strony-nabieraja-blasku,315528.html

Komu zatem służą głoszone herezje przez księcia Kościoła ? Zapewne dewiantom i ludziom dla których otrzymana od Boga wolna wola, prawo do własności i prawo do rodziny jest zjawiskiem obcym , a wręcz szkodliwym dla ich srebrników otrzymywanych od swych mocodawców lub słabości i uzależnień.

Zatem można śmiało postawić tezę, iż wielu duchownych z Episkopatu w Polsce jest uzależnionych. Wiele elementów uzależnień zostało już ujawnionych jak. np. alkoholizm, hazard, donosicielstwo ale nie one są zabójcze dla Polaków, a jedynie dla nich samych czyli słabeuszy w wierze.

Najgroźniejszym dla Polaków uzależnieniem wielu duchownych z Episkopatu jest judeo-satanizm. Duchowni z tego kręgu struktury kościelnej są tak od nich uzależnieni, iż nawet chowają Krzyże po kieszeniach aby nie drażnić judeo-satanistów.

http://rafzen.wordpress.com/2013/03/20/episkopat-sprzedaje-polske-z-polakami-bez-ich-wiedzy-i-zgody/

Jednak chowanie Krzyży po kieszeniach przez duchownych to nie jest czynność okazjonalna ale stały rytuał satanistyczny, który wszedł z mocą mordów rytualnych oraz m.in. odprawianych corocznych rytuałów pentagramu na terenie Sejmu RP w wspólnocie doktryn z bezkarnymi mordercami dwóch Prezydentów RP do obyczajów savoir-vivre dewiantów.

http://rafzen.wordpress.com/2011/12/23/satanisci-w-sejmie/

To tego menu należy zaliczyć transformację Krzyża w mebel kościelny jak to miało miejsce w Kościele Św. Anny a szczegółowo opisanego tutaj: http://bogurodzica.wordpress.com/2013/02/01/krzyz-z-krakowskiego-przedmiescia-w-warszawie-pierwszym-pomnikiem-ofiar-zamachu/

Nazywanie fałszywie wiernych „stróżami” zamiast „ dziedzicami” lub „dzidzicami Chrystusa” jest dla nas Polaków obraźliwe i poniżające. Rozróżniamy znaczenie tych słów i określeń.

Słowo „strażnik” to dla nas Polaków znaczy: dozorca, stróż, wartownik, cerber, kapo, nadzorca natomiast nie jest to określenie tożsame ze słowem „dziedzic”, które dla nas Polaków Narodu Wybranego znaczyło zawsze: pan, ziemianin, dziedziczący, spadkobierca, osoba dziedzicząca, posiadacz, właściciel.

Współcześnie słowo strażnik kojarzy raczej się z osobnikiem o małym współczynniku inteligencji pracującego w ochronie lub innych tego typu pracach … wyróżniający się małą elokwencja i nieciekawą osobowością … pracujący wiele godzin, przeważnie nocami, który barłoży wisząc na stołku i śpi na tzw. oriencie aby nikt nie widział. Ogólnie to nic nie robi tylko tak jest aby był.

A może kard. Nyczowi chodziło o konkretne słowo „cerber” lub o takich strażników wiedzy: http://astrologia1.w.interia.pl/huna/

Głoszone herezje Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego polegające na fałszywym nazewnictwie i nakłanianiu wiernych bycia „stróżami” zamiast „dziedzicami” lub „dziedzicami Chrystusa” są zatem diametralnie sprzeczne z głoszoną doktryną Papieską oraz Kościoła.

Oto dowód na powyższe oskarżenie:

Pozdrawiam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego was wszystkich, młodych, którzy zgromadziliście się tutaj z różnych krajów Europy i innych kontynentów. Przybywacie na Jasną Górę z tą świadomością, że « otrzymaliście ducha przybrania za synów » (Rz 8,15). Dzięki temu « jesteście dziedzicami Boga », a zarazem « współdziedzicami Chrystusa » (Rz 8,17). Razem z Nim możecie wołać: « Abba, Ojcze! » (Rz 8,15). Sam bowiem « Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi » (Rz 8,16). Tę prawdę waszego powołania w Chrystusie rozważaliśmy przy wczorajszym wieczornym spotkaniu, skupiając się wokół trzech znaków: krzyża, Biblii oraz maryjnej ikony. „

Homilia wygłoszona w czasie mszy św. na Jasnej Górze, Jan Paweł II, Częstochowa, 15 czerwca 1991 r

http://papiez.wiara.pl/doc/379840.Homilia-wygloszona-w-czasie-mszy-sw-na-Jasnej-Gorze

Milczenie jest przyzwoleniem, a My Polacy milczeć nie będziemy i żądamy zwrotu Krzyża do przestrzeni publicznej na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, ponieważ żaden judeo-satanista rozkazywać w Polsce Polakom nie będzie, gdzie mogą postawić Krzyż.

Natomiast głoszenie herezji jest sprawą Kościoła i oczekujemy aby Kościół uporał się z księciem Kościoła, który ludzi pomawia niezgodnie z doktryną wiary nazywając nas ludzi wierzących „stróżami” zamiast „dziedzicami Boga” lub „współdziedzicami Chrystusa” nakłaniając ludzi do wyzbycia się wolnej woli, własności i prawa do rodziny, a podarowanych nam przez Boga.

Rafał Gawroński

Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce

Warszawa, 04 kwiecień 2013